Vores forskning | Danmarks Borgcenter

Vores forskning

Forskning på Danmarks Borgcenter

Danmarks Borgcenter har en meget aktiv forskning i en række temaer indenfor centerets ansvarsområder: Borge, konger og magt i middelalderen og militære landskaber og bygningsværker. Museet samarbejder i sin forskning tæt med universiteterne, andre museer og med internationale forskningsinstitutioner.

Samtidig forsker centeret i nye oplevelser og oplevelsesdesign som en del af museets løbende udvikling, som hele tiden har fokus på nye måder at opleve på og på nye teknologier i formidlingen.


 

Aktuelle forskningsprojekter


Museet som hybridt oplevelsesrum

Projektansvarlig: Thomas Tram Pedersen

Samarbejdspartnere: Ph.d.-studerende, cand.mag. Signe Lykke Littrup; lektor, ph.d. Michael Haldrup, Roskilde Universitet

At tilbyde attraktive oplevelser er de sidste årtier blevet en vigtig opgave for de danske museer, og digitale teknologier har gjort deres entré på museerne med løftet om at befordre immersive oplevelser, interaktion og leg for de besøgende. Dette projekt har til formål at bidrage til at styrke viden om, i hvilket omfang og på hvilke måder digitale teknologier understøtter den fysiske museumsoplevelse. Formålet opfyldes ved at undersøge, hvorvidt og i givet fald hvordan digitale teknologier styrker vekselvirkningen mellem individuelle og sociale udstillingsoplevelser, analoge og virtuelle rum, samt i hvilken grad oplevelsesdesign kan understøtte leg såvel som læring og erfaring i oplevelsesrummet.


Teoretisk arbejder projektet ud fra postfænomenologisk teori, der har fokus på, hvordan menneskers oplevelser medieres teknologisk i et hybridt felt mellem det fysiske og virtuelle rum. Empirisk har projektet fokus på Danmarks Borgcenter, som i løbet af 2018 justerer dele af sine udstillinger. Metodisk foretages observationer og optagelser af museumsgæsters interaktioner på Danmarks Borgcenter, og der foretages interviews af gæster og hyppige museumsgæster såvel som og ikke-brugere. På den baggrund arbejdes med bruger-fokuserede design-tilgange med henblik på at redesigne dele af Borgcentrets formidling.


Dette delprojekt bidrager til det overordnede forskningsprojekt med teorier og viden om samspillet mellem digitale og analoge teknologier i udstillingsrum og med viden om museumsgæsters teknologisk medierede oplevelser, hvilket har bred relevans for museumssektoren.
 


Borgring

Projektansvarlig: Jens Ulriksen

Dansk kulturarv blev verdenskendt i 2014 da arkæologer fra Museum Sydøstdanmark og Aarhus Universitet kunne afsløre, at de havde fundet en hidtil ukendt vikingeborg fra slutningen af 900-tallet på Vallø Stifts marker få kilometer fra Køge. Den nye borg har været en stor cirkelrund fæstning med en diameter på 142 meter og er den femte vikingeborg af trelleborgtypen.

Vikingetidens ringborge er en central del af fortællingen om det danske rige i vikingetiden og et af Danmarks bud på UNESCO verdensarv. Borgene er stort set identiske, og de må være opført af den samme bygherre. Men hvad blev de brugt til, har Harald Blåtand opført dem og hvorfor forsvandt de igen?

Det arkæologiske kendskab til disse vigtige anlæg bygger i dag på ældre og utidssvarende undersøgelser. Siden 1970 er der kun foretaget mindre udgravninger på trelleborgene.

Museum Sydøstdanmark og Aarhus Universitet har sammen udarbejdet et forskningsprojekt som udnytter den enestående mulighed Borgring giver for at udforske og løse den historiske gåde som trelleborgene stadigvæk frembyder. Med nye metoder vil det på Borgring være muligt at udrede borgbyggeriets praksis og organisation,  hvor hurtigt man byggede borgene, deres relative alder, hvilket miljø, landskab og geografi de var en del af og dermed forstå disse meget store anlæg i relation til vikingetidens historie og til Danmarks tidlige historie som politisk rige.

Den ny vikingeborg er af stor offentlig interesse. Beliggenheden ved en afkørsel til motorvejen, tæt på Køge og kun 20 km fra København medfører et forventet stort antal besøgende, som projektet ønsker at forholde sig til. Museum Sydøstdanmark har derfor skabt et formidlingsprojekt som sikrer mulighed for, at offentligheden kan følge med i udforskningen, både i forbindelse med undersøgelser på stedet og gennem formidling på forskellige medieplatforme igennem projektperioden. Vallø Stift har i den forbindelse velvilligt indgået en aftale således at dette bliver muligt.

En stor bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal på 19.9 mio kr medfører, at Danmarks Borgcenter i de næste tre år kan undersøge Borgring - Danmarks femte vikingeborg. Køge Kommune støtter desuden projektet med 4.5 mio kr., mens Museum Sydøstdanmark, Nationalmuseet og Århus Universitet tilsammen støtter projektet med yderligere 4.5 mio kr.


Vordingborgs ydre forsvarsværker – vold og grav; form udbredelse, funktion og datering

Projektansvarlig: Dorthe Wille-Jørgensen

Formål: I foråret 2014 udkom Dorthe Wille-Jørgensens monografi ”Kongens Borg – 123 års arkæologi på Vordingborg” med en udredning af Vordingborgs historie fra sen vikingetid til renæssancen, som den kan udledes af de hidtidige arkæologiske undersøgelser på borgen suppleret med udsagn fra historiske kilder.

Med monografien er borgens bygningshistorie afdækket i en grad, så vi kan danne os et forholdsmæssigt fintmasket billede af dens udvikling, men der savnes stadig svar på væsentlige spørgsmål. Derfor vil fokus i de kommende år blive rettet mod borgens ydre forsvarsværker, hvor man vil gennem arkæologiske undersøgelser på borgarealet vil søge at afklare disses omfang og udvikling gennem tid og deres tilhørsforhold til borgens forskellige byggefaser. Resultaterne skal indgå i diskussionerne af tidlige danske borge gennem en perspektivering til relevante borganlæg fra perioden, fx Borgring vest for Køge, samt Borgø ved Maribo eller Søborg i Nordsjælland, der begge er mulige halsgravsborge, samt Hammershus, der, som Vordingborg, er rettet mod Østersøens univers.

Både Åges Grav (Vordingborgs bygrav) med tilhørende vold, der må betegnes som borgens yderste forsvarslinie, og Valdemars Kanal ved herregården Rosenfeldt nordvest for byen skal sandsynligvis ses i sammenhæng med kongeborgens yngste bebyggelsesfase. Derfor vil vi gennem udgravning forsøge at få en klar datering af anlæggene samt en dokumentation af deres form, udvikling og omfang. Resultaterne vil, sammenholdt med vores nuværende viden om Vordingborg Slotsruin, kunne tegne et helhedsbillede af Vordingborgs udvikling. Resultaterne perspektiveres til andre danske borge med borg og bybefæstning som et centralt emne, fx Stege, Kalundborg og Nyborg.

Samarbejdspartnere: Nationalmuseet, Bornholms Museum, Museum Lolland-Falster, Museum Vestsjælland og Østfynske Museer samt Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

.

Publikation: Undersøgelsesesultaterne vil blive fremlagt i videnskabelige fora og fagfællebedømte artikler samt indgå i Danmarks Borgcenters formidling i udstilling og på diverse digitale platforme.


Politisk centralsted og statusmarkør: Vordingborg. Et studium af den danske Krones magtpolitik og profilering ca. 1100-1450.

Projektansvarlig Lars Meldgaard Sass Larsen

Emne og formål: Vordingborg var en af kronens vigtigste borge og mest benyttede residenser middelalderen igennem og har spillet en vigtig rolle i et lokalt, regionalt og interregionalt perspektiv. I forhold til de vendiske folkeslag syd for Østersøen og det mægtige Hanseforbund af nordtyske byer, har borgen været en af de vigtigste på den nordlige østersøkyst og spillet en afgørende rolle i danmarkshistorien. 

Projektet vil undersøge borgens udviklingsfaser, samt inddrage borgens nærmiljø til forståelse af anlægget. Især byen og borgens relationer og deres samlede funktion forsøges belyst. Derudover forsøges administrative, fortifikatorisk og symbolske aspekter af borgens og byens rum afklaret. Genstandsmaterialet fra borgen inddrages i en analyse af forbrugsmønstre og det sociale rum. 

Projektet gennemføres med hovedvægten på Vordingborg, men omfatter kontekstuelle studier af andre danske og udenlandske anlæg. Der inddrages samtidige skriftlige kilder til belysning af denne udvikling i forhold til den politiske historie.

Samarbejdspartnere: Aarhus Universitet.

Publikation: Ph.D.-afhandling ved Aarhus Universitet